Za radoznale: Uslovi poslovanja

Uslovi poslovanja - Artemida Group, agencija za posredovanje prometa nepokretnosti

Artemida-Group Agencija za posredovanje i konsalting, sa sedištem u Banjoj Luci, Sime Šolaje 1a, JIB broj 4404803150000, u segmentu poslovanja agencije za posredovanje u prometu nekretnina, dana 04.januara 2023. godine stavlja na snagu interni dokument Opšti uslovi poslovanja kako sledi:

Opštim uslovima poslovanja posrednika u prometu nekretnina uređuje se poslovni odnos između Artemida d.o.o. za posredovanje i konsalting, u segmetnu poslovanja agencija za nekretnine Artemida d.o.o. (u daljem tekstu: Posrednik) i fizičkih ili pravnih lica (u daljem tekstu: Nalogodavci) koja sa Posrednikom sklapaju ugovor o posredovanju za prodaju ili najam nekretnine (u daljem tekstu: ugovor o posredovanju). Opšti uslovi su sastavni dio ugovora o posredovanju sklopljenih između Posrednika i Nalogodavca. Posrednik je pravno lice registrovano za delatnost posredovanja u prometu nekretnina kod Osnovnog suda u Banjoj Luci. Poslovne prostorije Posrednika nalaze se u Banjoj Luci, na adresi Sime Šolaje 1a. Radno vreme Posrednika je od ponedeljka do petka od 09,00 16,30 sati, a podložno je izmenama, u skladu sa dogovorom sa strankama.

Cene nekretnina i iznosi najamnina u pravilu utvrđuju nalogodavci, iste su iskazane u konvertibilnim markama.

1. Nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem treće lice radi zaključivanja ugovora.
2. Informisati Nalogodavca o prosečnoj tržišnomj ceni sličnih nekretnina.
3. Izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti nalogodavca na očite nedostatke i moguće rizike u vezi s neuređenim zemljišnoknjižnim stanjem nekretnine te upisanim stvarnim pravima.
4. Obaviti potrebne radnje radi predstavljanja nekretnine na tržištu na način koji Posrednik izabere, oglasiti nekretninu na odgovarajući način, kao i izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju.
5. U dogovoru sa Nalogodavcem organizovati pregled nekretnine za zainteresovana treća lica.
6. Posredovati u pregovorima u korist Nalogodavca i nastojati da dođe do sklapanja ugovora (o najmu ili kupoprodaji).
7. Čuvati lične podatke Nalogodavca te podatke o predmetnoj nekretnini.
8. Obavestiti Nalogodavca o svim okolnostima važnim za nameravani posao koje su poznate ili mu moraju biti poznate.
Standardna posrednička naknada koja pripada Posredniku za izvršeno posredovanje u kupoprodaji nekretnine je 3% (tri posto), od konačno ugovorene kupoprodajne cene nekretnine, neto, bez uračunatog poreza na dodatnu vrednost (PDV). Standardna posrednička provizija za posredovanje u najmu nekretnina je:
  • za ugovore sa rokom najma od 6 do 12 meseci - jedna mesečna najamnina;
  • za ugovore sa rokom najma do 2 godine - jedna i po mesečna najamnina;
  • za ugovore sa rokom najma 3 i više godina - dve mesečne najamnine;
Za ugovoreno trajanje najma kraće od šest mjeseci posrednička provizija iznosi 15% od svake naplaćene mesečne zakupnine. Svi napred navedeni iznosi naknada ne uključuju PDV. Nalogodavac može sam ponuditi Posredniku dodatni bonus. Naknade dospevaju za naplatu odmah po zaključenju ugovora sa trećim licem, a iznimno se može ugovoriti da je uslov i uplata bilo kojeg dela cene odnosno najamnine. Za izrade procena, studija, kao i savetodavne usluge, Posrednik će Nalogodavcu pripremiti pisanu ponudu. Cena navedenih usluga ovisi o opsegu posla i vremenskom trajanju. Odobrenje popusta na naknade za usluge je diskreciono pravo Posrednika.
Nalogodavac daje Posredniku nalog za posredovanje potpisom ugovora o posredovanju. Nalogodavac daje podatke koje Posrednik može dalje prenositi trećim licima. Trećim licima (kupci, zakupci i sl.) smatraju se osobe koje Posrednik nastoji povezati s Nalogodavcem radi pregovora o sklapanju pravnih poslova kupoprodaje i najma nekretnina (u daljem tekstu: ugovori sa trećim licima). Nalogodavac garantuje Posredniku da su svi podaci tačni, te da ima pravo posredovati u prometu predmetne nekretnine koju nudi Posredniku. Informacije o cenama i raspoloživosti nekretnina iz ponude Posrednik će povremeno ažurirati. Posrednik nastoji da svi podaci u opisnom delu ponude budu tačni, no ne odgovara za njihovu ispravnost ukoliko su greške nastale zbog dobre vere u informacije dostavljene od strane Nalogodavca. Posrednik je dužan trajno čuvati kao poslovnu tajnu podatke razmenjene s trećim osobama i nalogodavcima, izuzev u slučaju sudskih naloga i obaveza u skladu sa važećim zakonima. Ne smatra se da je povređena dužnost čuvanja poslovne tajne ako Posrednik podatke otkrije trećim osobama s kojima nastoji Nalogodavca dovesti u vezu, a što je potrebno kako bi Posrednik ispunio svoju obavezu o posredovanju sklopljenu s Nalogodavcem.

Ugovorom o posredovanju Posrednik se obavezuje pokušati dovesti u vezu s Nalogodavcem treću osobu koja bi s Nalogodavcem sklopila kupoprodajni ili ugovor o najmu. Ugovor o posredovanju definiše opseg rada Posrednika, pravo na sticanje posredničke provizije, nekretninu koja je predmet kupoprodaje ili najma, vremensko trajanje naloga te ostala prava i obaveze Nalogodavca i Posrednika.

- Pravo na naplatu posredničke provizije

Posrednik stiče pravo na naplatu posredničke provizije odmah po sklopljenom ugovoru sa trećim licima, a iznimno se može ugovoriti da se pravo na proviziju stiče i isplatom dela ili ukupne ugovorene kupoprodajne cene odnosno najamnine Nalogodavcu. Ukoliko dođe do raskida ugovora sa trećim licima iz razloga koje prouzroči treće lice, Posrednik polaže pravo na naplatu dela posredničke provizije samo za pripadajući deo ugovorene cene/najamnine koji je do dana raskida isplaćen Nalogodavcu, te nema pravne osnove biti vraćen trećem licu (npr. zadržana kapara, depozit i sl.). Ukoliko do raskida/odustanka od ugovora sa trećim licem dođe iz razloga koje je prouzročio Nalogodavac, a posrednik ga je doveo u vezu s trećim lice koje je prihvatilo nalogodavčeve uslove te je ugovor sa trećim licem potpisan, Posrednik ima pravo na puni iznos ugovorene provizije. Ukoliko Nalogodavac, za vreme trajanja ili nakon isteka posredničkog ugovora, sam sklopi pravno valjani ugovor sa trećim licem s kojom ga je povezao Posrednik, Posrednik polaže pravo na punu ugovorenu posredničku proviziju. Smatra se da je Posrednik omogućio Nalogodavcu vezu s trećim licem ako je:
  • Neposredno doveo ili uputio treće lice na pregled predmetne nekretine, ili
  • Organizovao susret između Nalogodavca i trećeg lica, ili
  • Nalogodavcu dostavio podatke trećeg lica zainteresovanog za sklapanje pravnog posla.

Sve vanredne troškove vezane uz izvršenje naloga, Nalogodavac mora odobriti unapred pisanim putem, u suprotnom Posrednik nema pravo na naknadu takvih troškova.

- Izuzeća od prava na naplatu poredničke provizije

Ova Politika privatnosti može se povremeno ažurirati. Bilo koje promene će biti objavljene na našoj web stranici. Preporučujemo vam da redovno posetite ovu stranicu kako biste bili informisani o bilo kakvim promenama u našim pravilima.

1. Obavestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje usluge posredovanja te predočiti tačne podatke o nekretnini.
2. Dati Posredniku sve raspoložive isprave kojima dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo nad nekretninom koja je predmet posredovanja.
3. Omogućiti Posredniku i trećem licu neometano razgledanje predmetne nekretnine.
4. Isplatiti Posredniku ugovorenu posredničku naknadu.
5. Obavestiti Posrednika o promenama vezanim uz predmet posredovanja, kao što su cena, stanje i raspoloživost predmetne nekretnine.

Opšti uslovi poslovanja su na raspolaganju u poslovnim prostorijama Posrednika. Posrednik je o Opštim uslovima poslovanja dužan informisati sve zainteresovane strane i Nalogodavce pre potpisivanja posredničkog ugovora. Potpisom posredničkog ugovora Nalogodavac daje saglasnost da je upoznat sa Opštim uslovima poslovanja.

Za sve nespomenute odredbe primenjuje se Zakon o obligacionim odnosima RS.
U slučaju sporova, nadležan je sud u Banjoj Luci.
Banja Luka, 04.januara 2023. godine